Dane Administratora Danych Osobowych: Roberta Semrau prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MOLTO Robert Semrau przy ul. Podwale Przedmiejskie 32/1 80-824 Gdańsk, NIP: 583-331-65-11, kontaktowy: 727 929 800 adres mailowy: ciao@profitto.pro.

Cel i zakres przetwarzania danych: Dane są przetwarzane w celu zawarcia bądź wykonania umowy. Dane osobowe możemy również przetwarzać w celu marketingu bezpośredniego własnych usług bądź w celu realizacji uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Administrator nie uzależnia zawarcia umowy od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

Odbiorcy danych osobowych: Dane osobowe będą ujawniane wyłącznie podmiotom upoważnionym przez nas: naszym pracownikom oraz podmiotom przetwarzającym (np. biuro księgowe, administrator systemu). Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom trzecim.

Okres przetwarzania danych osobowych: W przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu lub do momentu wniesienie sprzeciwu. W przypadku braku konkretnych wymogów prawnych, przetwarzanie danych osobowych ustaje po upływie okresu niezbędnego dla prawidłowego zrealizowania umowy.

Przysługujące prawa: Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO. Możecie Państwo skorzystać z prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Skarga: Macie Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorującego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Profilowanie: Państwa dane mogą podlegać profilowaniu. W procesie przetwarzania danych korzystamy z profilowania z wykorzystaniem systemów informatycznych (baza danych do zarządzania klientem). Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Państwa danych osobowych w celu analizy Państwa preferencji (np. w przypadku profilowania marketingowego będziemy określać, którą ofertą mogą być Państwo najbardziej zainteresowany).